5213824
lzKQvlYfEa0yVsmDW/DOD/NfV1vOOC4AeKmmRd7658Rc|voYM00TclmdAZk5txRl
KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm; Phòng chống mua bán người; Cai nghiện ma túy; Phòng chống tệ nạn mại dâm Năm học 2017-2018
0
.

KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm; Phòng chống mua bán người; Cai nghiện ma túy; Phòng chống tệ nạn mại dâm Năm học 2017-2018

SỞ GD&ĐT LÀO CAI

TRƯỜNG THPT SỐ 2 BẢO YÊN

         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14/KH-THPTS2.BY

     Bảo Yên, ngày 12 tháng 03 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Triển khai, thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm; Phòng chống

mua bán người; Cai nghiện ma túy; Phòng chống tệ nạn mại dâm

Năm học 2017-2018

 

 

         Căn cứ kế hoạch số 39/KH-SGD&ĐT ngày 02/3/2018 của Sở GD&ĐT Lào Cai về việc triển khai, thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm; phòng chống mua bán người; Cai nghiện ma túy; Phòng chống tệ nạn mại dâm trong các trường học năm 2018.

         Trường THPT số 2 Bảo Yên xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

          - Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn trường tích cực trong việc tham gia phòng, chống mua bán người, tội phạm và cai nghiện ma túy, phòng chống các tệ nạn mại dâm, tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về và phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

          - Tăng cường giáo dục về phòng, chống tội phạm, chống mua bán người trong các môn học, các hoạt động giáo dục nhằm xây dựng môi trường giáo dục trong sạch, thân thiện; góp phần giữ vững pháp luật, kỷ cương, đảm bảo trật tự an toàn.

          - Tập trung triển khai đồng bộ các hoạt động truyền thông, chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh, ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng tội phạm, các tệ nạn xã hội, bạo lực trong trường học và các địa bàn xung quanh trường. Phát huy vai trò xung kích của Đoàn thanh niên, Ban thanh tra nhân dân kiên quyết không để mất an ninh trật tự trong trường.

II. Mục tiêu, nhiệm vụ

1. Mục tiêu

        - Cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh 100%  ký cam kết không vi phạm pháp luật; không mắc các tệ nạn xã hội (gắn với xây dựng trường học kỷ cương- văn hóa); không tiếp tay cho buôn lậu, buôn bán người, buôn bán ma túy và cam kết về phòng, chống bạo lực học đường trong nhà trường.

        - Nhà trường đảm bảo tiêu chí “An toàn về an ninh trật tự”; phối hợp với các cơ quan chức năng (công an xã) giải quyết tốt tình hình phức tạp về an ninh trật tự xung quanh nhà trường.

        - Các môn học, các hoạt động giáo dục đều tích hợp tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người, cai nghiện ma tuy, phòng chống tệ nạn mại dâm.

         - Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, các chi đoàn đều có 01 mô hình “tự quản về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật” hoạt động có hiệu quả.

2. Nhiệm vụ trọng tâm

          - Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời quán triệt, triển khai đến các tổ chức bộ phận công tác, giáo viên, học sinh trong toàn trường, thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống tội phạm chống ma túy, tệ nạn ma túy trong nhà trường; lồng ghép chương trình phòng, chống tội phạm gắn với các phong trào “Xây dựng trường học kỷ cương,văn hóa; Học sinh văn minh, thanh lịch”.

          - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tội phạm và bạo lực học đường trong nhà trường.

          - Tuyên dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, và phong trào xây dựng mô hình “tự quản về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật”.

          - Tổ chức tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về kỹ năng phòng chống tội phạm, mua bán người, buôn bán ma túy, mại dâm cho học sinh bán trú và toàn thể học sinh trong trường.

III. Giải pháp thực hiện      

          - Tổ chức các hoạt động truyền thông, nói chuyện chuyên đề, tư vấn, tham vấn về các thông tin liên quan tới phòng, chống mua bán người, tội phạm và cai nghiện ma túy, phòng chống tệ nạn mại dâm, tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về, đến toàn thể các cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường và nhân dân địa phương.

           - Phát huy vai trò xung kích, duy trì các hoạt động của các tổ chức, đoàn thể (Đoàn thanh niên, các hội, các chi đoàn,…) trong trường thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự trong nhà trường.

           - Tăng cường kiểm tra giám sát công tác giáo dục về phòng, chống tội phạm, công tác xử lý, giải quyết kịp thời về nội qui, qui định đảm bảo trật tự an ninh, an toàn, phòng chống bạo lực trong nhà trường của các bộ phận, tổ chức.

           - Phát hiện, biểu dương, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm, đồng thời xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm.

IV. Tổ chức thực hiện

          - Nhà trường xây dựng và triển khai kế hoạch đến toàn trường.

          - Đoàn thanh niên xây dựng nội dung, thông điệp tuyên truyền Tháng hành động có trọng tâm, trọng điểm, tổ chức sinh hoạt dưới cờ vào tuần 30 (26/3/2018), tuần 31 (02/4/2018) với các chủ đề “Chung tay chấm dứt bạo lực học đường và các tai tệ nạn trong trường học”.Treo băng zôn trong tuần học 31,32.

          - Phát thanh nội dung tuyên truyền phòng, chống tội phạm, mua bán ma túy, mua bán người; phát thanh các ngày thứ 3,5,7 trong tuần 31,32. Ban phát thanh học đường Phạm Thị Tin phụ trách.

          - Lớp 10A1 sân khấu hóa nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chuyên đề tuần 30.

          - Giáo viên GDCD liên hệ công an xã Bảo Hà, công an đồn Bảo Hà, đề nghị cử cán bộ đến tuyên truyền về kỹ năng phòng chống tội phạm, mua bán người, phòng chống ma túy, mại dâm và tệ nạn xã hội cho học sinh vào ngày 02/4/2018.

          - Các lớp chuẩn bị 01 băng zôn tuyên truyền, cổ động phòng chống tội phạm, mua bán người, phòng chống ma túy, mại dâm và tệ nạn xã hội vào tiết 1 thứ 2, ngày 02/4/2018.

          - Giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền trong giờ sinh hoạt, hoạt động ngoại khóa. Giáo viên bộ môn tích hợp giáo dục trong các giờ dạy.

          - Các bộ phận khác trong nhà trường chủ động phối hợp thực hiện.

          Trên là kế hoạch triển khai, thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm; phòng chống mua bán người; Cai nghiện ma túy; Phòng chống tệ nạn mại dâm trong nhà trường năm 2018. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- 18 chi đoàn;

- GV Sinh học, GDCD (t/h);

- TTCM, bộ phận khác (phối hợp);

- Lưu VT.

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Bùi Văn Tiến

 
.
.